Terug naar overzicht

10 zomersubsidies in de kijker tijdens komkommertijd

Komkommertijd! Het ideale moment om 10 subsidies die net na de zomer aflopen in de kijker te zetten. Nu het wat minder druk is, hebt u misschien wat ruimte vrij om één van onderstaande subsidies aan te vragen. Pikt u een graantje mee?

Alle oproepen hieronder zijn tevens te vinden in de Subsidiemanager app.

1. Steun aan de samenleving (regionale/lokale projecten)

Deadline: 09/09/2023

Doelgroep: gemeenten & zorg

Cera zet de schouders onder 3 grote ambities: 

  1. een solidaire, respectvolle samenleving zonder drempels
  2. warme en zorgzame buurten voor iedereen
  3. sterke en breed gedragen coöperatie

Projecten die één van deze brede thema's aanraken, komen in aanmerking.

Regionale projecten richten zich daarbij op de onmiddellijke omgeving en het werkingsgebied van de aanvragende organisatie/vereniging. De beslissing over het al dan niet steunen, wordt ook regionaal genomen door vertegenwoordigers van de Cera-vennoten. Per regio komen een twintigtal vennoten samen in Regionale Adviesraden (RAR’s). Zij bespreken en beoordelen de ingediende aanvragen op basis van een aantal criteria en ze beslissen welke organisaties voor welk bedrag steun krijgen.

Link: In je buurt (cera.coop)

2. Volkstuinen

Deadline: 15/09/2023

Doelgroep: gemeenten & zorg

De oproep ondersteunt lokale projecten die kwalitatieve en ambitieuze nieuwe volkstuinen realiseren, of de kwaliteit en ambitie van bestaande volkstuinen verbeteren. Duurzaamheid, innovatie en samenwerking tussen de partners en de lokale gemeenschap staan centraal in de oproep. Naast de ‘klassieke’ volkstuinen kunnen ook aanvragen ingediend worden voor samentuinen, zorgtuinen, schooltuinen, buurtmoestuinen, eetbare buurten en voedselbossen. Ingediende projecten moeten in Vlaanderen liggen, buiten de centrumsteden.

Link: 249.000 euro voor oproep volkstuinen 2023 (vlm.be) 

3. Aankopen en transformeren van leegstaande handelspanden of vrijkomende bedrijfsruimten 

Deadline: 15/09/2023

Doelgroep: gemeenten

Een handelspand of bedrijfsruimte aankopen en transformeren om lokaal het ondernemerschap aan te sporen en te ondersteunen. De oproep richt zich uitsluitend naar de gemeenten. Het zijn immers in de eerste plaats de gemeenten die bevoegd zijn om een leegstandsbeleid te voeren en een visie ontwikkelen over de bedrijvige kern. Voor de uitvoering van het project kan de gemeente wel beroep doen op een intercommunale, gemeentelijk autonoom bedrijf of een leegstandsbeheerorganisatie. 

Link: Leegstaande of vrijkomende handelspanden en bedrijfsruimten | VLAIO

4. Natuur in je school 

Deadline: 18/09/2023

Doelgroep: gemeenten (scholen)

Met de oproep 'Natuur in je school' wil de Vlaamse regering bijdragen aan een robuuste, veerkrachtige natuur. Natuurgebaseerde klimaatadaptieve maatregelen zorgen voor meer infiltratie en buffering van water, aanvullen van grondwater en kunnen hittestress actief bestrijden.

Een natuurlijkere schoolomgeving ondersteunt bovendien rechtstreeks de onderwijsopdracht. Meer buiten leren heeft positieve effecten op leerresultaten van leerlingen en het welzijn op school voor leerlingen, personeel en andere gebruikers.

Verder bepaalt de inrichting van de schoolomgeving voor een deel wat we als de norm beschouwen voor de inrichting van infrastructuur in onze bebouwde ruimte. Deze projectoproep werkt op een concrete manier aan meer draagvlak bij leerlingen, ouders en leerkrachten voor ontharding en natuurgebaseerde oplossingen en draagt zo bij aan de Transitieprioriteit Omgeving voor de toekomst.

Link: Oproep Natuur in je school | Departement Omgeving - Vlaamse overheid (vlaanderen.be) 

5. Meer grip krijgen op je gezondheidsdata

Deadline: 28/09/2023

Doelgroep: gemeenten & zorg

De Koning Boudewijnstichting verleent steun aan organisaties die dicht bij de burgers en patiënten staan en actief zijn in de gezondheids- en de sociale sector, en die initiatieven willen ontwikkelen om de kennis van gezondheidsdata van burgers en patiënten - met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren - te verbeteren en het kritisch gebruik en beheer ervan door diezelfde burgers en patiënten te stimuleren.

Deze initiatieven kunnen verschillende vormen aannemen: individuele of collectieve begeleiding van burgers en patiënten, train-de-trainer opleidingen, ontwikkeling van informatie- en opleidingstools, bewustmakingscampagnes op lokaal niveau, …

Het kan gaan om nieuwe, maar ook over reeds bestaande en beloftevolle initiatieven; in dit laatste geval moeten zij wel inzetten op verduurzaming en op schaalvergroting.

Link: Meer grip krijgen op je gezondheidsdata | Koning Boudewijnstichting (kbs-frb.be)

6. Circulaire zorg

Deadline: 29/09/2023

Doelgroep: gemeenten & zorg

Vlaanderen Circulair (OVAM) lanceert een projectoproep om innovatieve projecten in de circulaire zorg te ondersteunen. Ze nodigen partnerschappen van lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen en organisaties uit om experimenteer-, demonstratie- en disseminatieprojecten in te dienen, die zich focussen op het verminderen van materiaalgebruik in de (medische) verzorging. 

Link: Gerichte Call Circulaire Zorg 2023 - Vlaanderen Circulair (vlaanderen-circulair.be) 

7. Projecten zwerfvuil en sluikstorten

Deadline: 30/09/2023

Doelgroep: gemeenten & vzw

Wilt u zwerfvuil of sluikstort aanpakken in uw gemeente? Wilt u op lokaal niveau een onderbouwd beleid uitbouwen of een specifieke maatregel uittesten? Mooimakers biedt u inhoudelijke, financiële en logistieke ondersteuning. De aanpak van zwerfvuil en sluikstort vergt een integraal beleid. Op basis van het 6-pijlerbeleid ondersteunt Mooimakers lokale besturen die efficiënte maatregelen willen implementeren in hun beleid.  

Link: Projecten zwerfvuil & sluikstorten | Mooimakers.be

8. Projectsubsidie aanvraag gelijke kansen

Deadline: 1/10/2023

Doelgroep: gemeenten & zorg

Het gelijkekansen- en integratiebeleid is zeker niet alleen een zaak van de overheid. Er is betrokkenheid en inbreng van vele anderen gewenst. Door het kader van projectsubsidies moedigt de Vlaamse overheid organisaties, bedrijven en lokale besturen aan om dit beleid mee vorm te geven. Het beleid is daarbij op zoek naar creatieve en frisse projectideeën, goede praktijken die toepasbaar zijn in een bredere beleidscontext en projecten die een lacune in de beleidsuitvoering aanpakken.

Link: Projectsubsidie aanvraag gelijke kansen | Vlaanderen.be

9. Duurzame bereikbaarheid van de kernen

Deadline: 15/10/2023

Doelgroep: gemeenten

De minder goede bereikbaarheid van de kernen voor consumenten, of minstens de perceptie daarover, speelt in het nadeel van deze kernen. Met de oproep ‘Duurzame bereikbaarheid van de kernen’ worden gemeenten ondersteund in hun investeringsprojecten die de bereikbaarheid van hun handelskern verbeteren (openbare werken, routebegeleiding, parkeerbeleid…).

Link: Wat is de oproep duurzame bereikbaarheid van kernen? | VLAIO 

10. Vergoeding voor structurele vrijwilligers 

Deadline: 30/11/2023

Doelgroep: Gemeenten

Deze subsidie is bedoeld om de structurele zwerfvuilvrijwilligers te ondersteunen en hen te bedanken voor hun inspanningen. Als gemeente of intercommunale kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen voor de extra steun of bedanking die voor deze vrijwilligers is voorzien. Hierbij moet gedacht worden aan een ontbijt of receptie die voor de vrijwilligers is georganiseerd of een geschenk dat is gegeven.

Link: Vergoeding voor structurele vrijwilligers | Mooimakers.be 

Hebt u hierboven een opportuniteit gespot?

Lees de volledige subsidiefiche, maak een dossier aan en dien uw aanvraag in.
Naar de Subsidiemanager app

Deel dit nieuwtje