Terug naar overzicht

Dag van de Trage Weg: enkele passende subsidies

Op Dag van de Trage Weg gaan duizenden wandelaars, fietsers, kinderen en andere levensgenieters samen op pad. Langs bekende, onbekende en zelfs bedreigde paadjes. Van de Westhoek tot het Maasland. In het groen en in de stad. Langs historische wegen of nieuwe doorsteken.

Dag van de Trage Weg is dé opendeurdag voor alle trage wegen in ons land dankzij lokale besturen, werkgroepen en organisaties die overal verspreid in Vlaanderen en Brussel een activiteit op poten zetten.

Heeft u ook zin om de trage wegen in uw buurt in de kijker te zetten? Zelf een activiteit organiseren op of over trage wegen is eenvoudig en altijd een goed idee. Een wandel- of een fietstocht, een opruim- of een openmaakactie, een zoektocht of een picknick. Alles kan. Als 't maar op 16 of 17 oktober plaatsvindt én over trage wegen gaat.

Naar aanleiding van Dag van de Trage Weg, doken we in onze subsidiedatabase om enkele passende subsidies op een rijtje te zetten. Wie weet zet deze gebeurtenis u aan het denken en volgt er een mooi project. Hier vindt u alvast inspiratie. (Tip: u kan de subsidies makkelijk vinden in Subsidiemanager door de titels tussen dubbele aanhalingstekens te zetten.)

  1. Financiële Tegemoetkoming voor Opruimacties

Als gemeente of afvalintercommunale organiseert, of ondersteunt u een eenmalige actie met vrijwilligers, individuen of organisaties, om zwerfvuil op te ruimen.

'Ondersteuning' kan hierbij verschillende vormen aannemen: communicatie, financiële ondersteuning, een verzekering afsluiten, ingezameld afval afvoeren... Ook als de actie meerdere dagen loopt, gaat het om een opruimactie.

Deadline: telkens ten laatste op 30 november van het lopende jaar

https://mooimakers.be/partner/opruimactie

  1. Aankoop van grond met het oog op de erkenning als natuurreservaat

Eenmalige subsidie voor de aankoop van grond, met als doel die grond op te nemen in een natuurbeheerplan type vier (natuurreservaat).

https://www.natuurenbos.be/aankoop-van-grond-met-het-oog-op-de-erkenning-als-natuurreservaat

Deadline: geen

  1. Subsidie voor opmaak en wijziging natuurbeheerplan

Deze subsidie promoot het beheer van grotere gebieden natuur.

Deadline: geen

https://www.natuurenbos.be/subsidie-voor-opmaak-en-wijziging-natuurbeheerplan

  1. Subsidies om terreinen toegankelijk te maken en te houden

Deze subsidie oogt op het continu toegankelijk maken en houden van natuurgebieden. Alle bestaande of toekomstige wegen en de bivak-, speel- en hondenzones en de vrij toegankelijke zones, zoals aangeduid in de TR, zijn heel het jaar veilig en gratis toegankelijk voor het publiek, op maat van de betrokken doelgroepen.

Deadline: geen

https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurgebruik/toegankelijkheid/subsidies-om-terreinen-toegankelijk-te-maken-en-te

  1. Beheersubsidie voor de realisatie van natuurstreefbeelden

Deze subsidie oogt op het goed beheer en de realisatie van natuurstreefbeelden. De subsidie varieert volgens de aard en oppervlakte van de natuurstreefbeelden. Er zijn drie types natuurstreefbeelden: vegetaties, leefgebieden soorten en procesgestuurde natuur.

Deadline: geen

https://www.natuurenbos.be/basissubsidie

  1. Inrichting van een tragewegennet (Oost-Vlaanderen)

Deze subsidie wil Oost-Vlaamse gemeenten stimuleren om werk te maken van de inrichting van hun tragewegennet. De subsidie kan betrekking hebben op de signalisatie van trage wegen, de communicatie met de burger over deze wegen, de inrichting van de trage wegen en de aanplanting van groenelementen langs deze wegen.

Deadline: geen

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/mobiliteit/subsidies/Subsidie%20voor%20de%20inrichting%20van%20een%20tragewegennet.html

  1. Biodiversiteitsprojecten - projectsubsidie (Limburg)

Met dit subsidiereglement wil de provincie Limburg verenigingen en lokale besturen aanzetten om zelf acties te ondernemen om de biodiversiteit in Limburg te versterken. Limburg telt al heel wat robuuste natuurkernen, maar tussen die gebieden is er niet voldoende verbinding. Veel dier- en plantensoorten hebben een groot gebied nodig om tot een gezonde populatie te kunnen komen. Daarom geven we de voorkeur aan projecten die in het teken van natuurverbindingen staan.

Deadline: telkens ten laatste op 30 september van het lopende jaar

https://www.limburg.be/loket?chk=Sub#64129

  1. Projectsubsidies Groene rand (Vlaamse Rand)

De subsidie heeft als doelstelling om de leefbaarheid in de Vlaamse rand via groene ingrepen te versterken. Projecten die nieuw openbaar groen of een nieuwe openstelling van groen realiseren waar als gevolg van een sterke verstedelijking en gebrek aan open ruimte de nood aan toegankelijk groen kan worden aangetoond vallen hier onder. Maar ook projecten die ecologisch-recreatieve verbindingen realiseren tussen groenpolen en projecten die door de realisatie van belevingsvol groen en groen in de bebouwde omgeving bijdragen aan de leef- en omgevingskwaliteit van de inwoners van de Vlaamse rand.

Deadline: telkens ten laatste op 15 mei van het lopende jaar

https://www.natuurenbos.be/projectsubsidies-groenerand

Deel dit nieuwtje