Terug naar overzicht

Economische activiteiten verweven in de kern

Steden en gemeenten kunnen een subsidie bekomen van 50% van de personeelskosten of externe prestaties met een maximum van € 200.000 voor het aanstellen van een verweefcoach, het uitbouwen van leegstandsbeheer of projectregie voor een periode van drie jaar. De projecten hebben als doel dat in het woonwerkweefsel ruimte behouden blijft voor economische activiteiten naast andere functies als wonen, recreatie, gemeenschapsvoorzieningen

Voor de drie projecttypen worden verschillende gegrondheidscriteria gebruikt:

  • Projecttype Verweefcoaching: aanwezigheid in de kern van bedrijven die in hun activiteiten bedreigd worden omwille van problemen met goed nabuurschap én waar verweefcoaching een oplossing kan bieden;
  • Projecttype Leegstandsbeheer: aanwezigheid leegstaande bedrijfsruimten in de kern die moeilijk herinvulling kennen, en anderzijds potentieel aan ruimtezoekende ondernemingen die in aanmerking komen voor vestiging op een verweven werklocatie;
  • Projecttype Projectregie: aanwezigheid van leegstaande bedrijfssites in het woonwerkweefsel waarbij de gemeente minstens één hefboom in handen heeft om de herinvulling van deze bedrijfssite met werklocaties te sturen en waarbij projectregie een kritieke succesfactor is.

De prioriteit wordt beoordeeld door een jury op basis van:

  • De doelmatigheid van het projectvoorstel, te begrijpen als de verhouding van de ingezette middelen t.o.v. het verwachte resultaat van het project;
  • De complementariteit en additionaliteit ten opzichte van het bestaande verwevingsbeleid.

U kan aanvraag indienen tussen 1 en 30 september. Voor deze maatregel is in totaal 2 miljoen euro beschikbaar. 

Meer informatie vindt u op de website van Vlaio of in de Subsidiemanager app.

Deel dit nieuwtje