Terug naar overzicht

Europese projectoproep gericht op gendergelijkheid en vrouwenrechten

Alliance for Gender Equality in Europe (2021) verleent financiële steun voor organisaties die (wensen te) werken rond gendergelijkheid en/of vrouwenrechten

De Koning Boudewijnstichting, Fondation Chanel en le Fonds L’Oréal pour les Femmes hebben de krachten gebundeld om The Alliance for Gender Equality in Europe op te richten. The Alliance is het eerste en enige Fonds binnen de Europese Unie dat zich richt op het creëren en delen van kennis over vraagstukken omtrent genderongelijkheid

De COVID-19 pandemie had disproportionele gevolgen voor vrouwen wereldwijd, met meer vrouwen in armoede en toenemend geweld tegen vrouwen als twee voorbeelden van deze neerwaartse trend. Het Fonds richt zich in het bijzonder tot vrouwen/meisjes in een kwetsbare positie, zoals ouderen, vrouwen met een beperking, nieuwkomers, ... 

Het Fonds wil via deze eerste oproep tegemoetkomen aan dringende noden. Het ultieme doel is om gendergelijkheid op lange termijn te versterken en ondersteunen, door het creëren van netwerkactiviteiten tussen gesubsidieerde organisaties en filantropen, maar evenzeer door het delen en uitdragen van voorbeelden van goede praktijken. 

De aanvragen dienen bij te dragen aan gendergelijkheid en vrouwenrechten. Gezien dit een Covid Solidary Fund is, zullen de voorziene middelen in 2021 besteed worden aan de meest kwetsbare vrouwen en meisjes die het meeste impact ondervonden hebben van de COVID-19 crisis

Voorwaarden
 • Bij deze eerste oproep wordt er bewust ingezet op het identificeren van creatieve, effectieve en impactvolle initiatieven binnen een breed aantal prioritaire thema's;
 • Enerzijds kan er financiële steun bekomen worden voor de dagelijkse werking van organisaties die aan de slag (willen) gaan rond deze thema's. Anderzijds kan er ook financiële steun gegeven worden aan specifieke projecten. De prioritaire thema's zijn:
  • Toegang tot financiële hulpmiddelen en het aanmoedigen van vrouwelijk ondernemerschap;
  • Toegang tot onderwijs en opleiding, al dan niet ondersteund door middel van bepaalde digitale toepassingen;
  • Het terugdringen van geweld tegen vrouwen en het verzekeren van toegang tot gezondheidszorg;
  • Klimaatverandering en gender;
  • Technologische ontwikkeling en innovatie.

Overige ontvankelijkheidscriteria:

 • Kleine organisaties krijgen voorrang. Een kleine organisatie beschikt over middelen die het bedrag van 450.000,00 euro niet overschrijden;
 • Grote(re) organisaties komen enkel in aanmerking voor steun aan projecten;
 • Gesubsidieerde organisaties dienen aan het einde van 2022 deel te nemen aan één netwerkevenement. The Alliance zal echter alle reiskosten voor haar rekening nemen.

Subsidie:

De financiële steun is minimaal 30.000,00 euro en maximaal 50.000,00 euro. Deze financiële steun geldt voor 1 kalenderjaar (2022). Het gevraagde bedrag mag niet meer zijn dan 50% van de totale organisatiemiddelen;

Deadline:

Dien je aanvraag in voor 6 oktober 2021.

Meer info vind je op de website van NEF, Alliance for gender equality in Europe en EFC.

Deel dit nieuwtje