Terug naar overzicht

Geef het meerjarenplan een subsidieboost

Vanaf de maand september en verder in het najaar, is er altijd drukke bedrijvigheid rond het gemeentelijk meerjarenplan. Nu we halfweg legislatuur zijn, nemen veel besturen de gelegenheid te baat voor een grondige bijsturing. Belangrijk om daarbij ook de subsidiemogelijkheden in het oog te houden. We denken aan de Europese fondsen, maar ook de extra mogelijkheden die aangereikt worden in het kader van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’.

Subsidies vanuit Europa of vanuit de Federale of Vlaamse overheid, zijn vaak gericht op nieuwe thema’s. Door als lokaal bestuur in te spelen op deze oproepen, kan u sneller dan elders nieuwe dynamieken op gang trekken. We zetten hieronder een vijftal thema’s in de vitrine. Subsidiemogelijkheden om niet uit het oog te verliezen. Dit betekent niet dat er geen andere zijn, we maakten noodgedwongen een selectie. Voor het volledige beeld verwijzen we naar Subsidiemanager.

EU-programma’s komen op kruissnelheid

In 2021 ging de nieuwe Europese programmaperiode 2021-2027 van start. De eerste oproepen zijn gelanceerd voor LIFE, Creative Europe en ERASMUS+, maar nog heel wat andere programma’s laten op zich wachten. Oproepen voor EFRO, ESF en de INTERREG-programma’s worden ten vroegste eind 2021 verwacht en nog nadrukkelijker volgend jaar.

Thema’s als digitalisering, vergroening, energie-efficiëntie, maar ook sociale inclusie en burgerschap zijn de speerpunten waar Europa deze periode op inzet en dus ook projecten rond ondersteunt.

Voor plattelandsprojecten werd de lopende periode met twee jaar verlengd tot 2023. Hou op dit vlak, wanneer u niet werkt met Subsidiemanager, de provinciale websites in het oog voor de (half)jaarlijkse oproepen voor LEADER-projecten, projecten Omgevingskwaliteit binnen PDPO III en projecten platteland+.

Economische kernversterking na COVID

COVID heeft stevig ingehakt op ons economisch weefsel. Voor het economisch herstel van onze kernen (vooral handel en horeca) is meer nodig dan een winkelstraatmanager. We moeten centra herdenken vanuit een meer geïntegreerde strategie: een grotere mix van functies, grotere flexibiliteit op vlak van planning en stedenbouw, nieuwe vormen van stedelijke distributie, etc. De Vlaamse overheid zal de lokale besturen op verschillende manieren ondersteunen.

  • De profploeg: steden en gemeenten konden tegen 13/8 een vraag naar gratis expertadvies indienen bij het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Er is nog een tweede indienmogelijkheid later dit jaar, met deadline 12 november 2021.
  • Binnen hetzelfde ‘Relanceplan kernversterking’ waaronder de Profploeg ressorteert, valt ook de subsidie voor de aankoop en transformatie van handelspanden en bedrijfsruimten. Gemeenten kunnen een subsidie bekomen van 30% voor de aankoop en of transformatie van leegstaande of vrijkomende handelspanden en bedrijfsruimten in de kernen met een maximum van € 500.000 per project en per gemeente. De oproep loopt tot eind 2022.

Blue deal: droogte en waterschaarste aanpakken

In het kader van de ‘Blue Deal’ ondersteunt de Vlaamse overheid inspanningen in de strijd tegen droogte en waterschaarste en projecten rond circulair watergebruik binnen prioritaire sectoren.

  • Met de oproep Proeftuinen Droogte, wil Vlaanderen ontharding verder ondersteunen. De projectoproep voor 2021 werd gelanceerd. De oproep voor 2022 is gepland op 15 april 2022. Een tweede call: ‘Circulair water’ voor grootschalig hergebruik hemelwater, slimme sturing van bestaande buffers en optimale benutting van effluent is nog in voorbereiding.
  • De projectoproep natte natuur focust op het herstel van valleigebieden en natte natuur. In totaal is er 30 miljoen euro voorzien die via 2 oproepen (één in 2021 en één in 2022) zal worden toegekend. De oproep voor 2021 is afgerond. De tweede oproep is gepland in januari 2022.

Digitalisering

Digitalisering is een opgave voor zowel publieke als private organisaties. Gemeenten worden vanuit de Vlaamse overheid op diverse manieren gestimuleerd en ondersteund.

  • Gemeente Zonder Gemeentehuis. De Vlaamse overheid stimuleert digitalisering via drie type oproepen die het komende jaar meerdere keren worden herhaald: conceptstudies (max €150.000), thematische projecten (max €500.000) en transformatieprojecten (max €2.000.000). Inhoudelijk kunnen de projecten betrekking hebben op innovatieve dienstverlening, de werkplek van de toekomst of digitale democratie.
  • Digibanken (e-inlusie). Digibanken helpen het risico op digitale uitsluiting bij kwetsbare groepen te verkleinen. Bedoeling is vanuit een lokaal partnerschap initiatieven op te zetten zoals de uitleen van laptops, opleidingen mediawijsheid, helpdesks voor hulp bij online dienstverlening, etc. Aanvragen moeten worden ingediend tussen 4 oktober en 15 november 2021. Er worden twee types van projecten onderscheiden: voortrajecten (max €15.000 subsidie) om een samenwerkingsstrategie en partnerschap op te zetten en implementatietrajecten (max €500.000 subsidie).

Bovenlokale samenwerking

Intergemeentelijke samenwerking (IGS), fusie en regiovorming zijn speerpunten in het beleid van Vlaams Minister Bart Somers en de Vlaamse regering tout court. Ook vanuit de verschillende beleidsdomeinen wordt IGS sterk gestimuleerd:

  • Doorbraakprojecten regiovorming: aanpakken van een maatschappelijke opgave voor de regio, intergemeentelijk en in samenwerking met de Vlaamse Overheid. Eerste oproep voor 2021 is afgerond, maar een tweede oproep volgt in 2022.
  • Bovenlokale sportinfrastructuur: jaarlijks kunnen gemeenten meedingen voor subsidies bovenlokale sportinfrastructuur.

 

Subsidiemanager en het IDEA-subsidieteam maken van uw subsidiebeleid een succes

Subsidies opmerken is één ding. Het komt er op aan om ze binnen te halen en op een goede manier op te volgen binnen het bestuur. Subsidiemanager en het IDEA-subsidieteam springen graag bij:

  • Via Subsidiemanager blijft u op de hoogte van alle subsidieoproepen en worden de juiste mensen binnen het bestuur geïnformeerd. Bovendien blijft er via de beheermodule een overzicht van alle subsidies op één plek. Meer info: www.subsidiemanager.be of info@subsidiemanager.be. Ook via onderstaand contactformulier kan u uw vragen stellen.
  • Als er handen tekort zijn in het bestuur, springt het IDEA-subsidieteam graag bij. Onze dienstverlening rond subsidies kent verschillende vormen: subsidieworkshops, subsidiescans, opzetten subsidiebeleid, subsidie-aanvragen, inhouse subsidiemanagement en projectmanagement. Meer info: subsidies@ideaconsult.be.

Deel dit nieuwtje