Terug naar overzicht

Oproep Gemeenschapsdienst verlengd

Goed nieuws voor al wie nog een projectvoorstel wil indienen voor de oproep "Gemeenschapsdienst voor lokale besturen" van Europa WSE. De indieningstermijn wordt verlengd tot en met 15 juli 2023.

Nog een opfrissing rond deze oproep nodig?

De gemeenschapsdienst is een nieuwe Vlaamse activerende maatregel voor werkzoekenden met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt die het opbouwen van arbeidsritme mogelijk maakt en helpt om binding te houden met de arbeidsmarkt, ook wanneer andere maatregelen niet meer passen. De gemeenschapsdienst maakt steeds onderdeel uit van een begeleid traject naar werk en zorgt ervoor dat verworven (generieke) competenties op peil gehouden en versterkt worden. De doelgroep van de gemeenschapsdienst bestaat uit uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die minstens 2 jaar werkzoekend zijn en die nood hebben aan een intensieve begeleiding en bemiddeling via inzet van werkplekleren om de brug naar duurzame tewerkstelling te maken. Deze nood vloeit voort uit onvoldoende arbeidsmatige zelfredzaamheid.

De doelstelling van deze subsidie is het lokaal bestuur te ondersteunen bij het ter beschikking stellen van leerwerkplekken (gemeenschapsdienst). De subsidie is een opstartfinanciering om deze leerwerkplekken te faciliteren en te coördineren met de door de VDAB geselecteerde GLOW-partners

Om gebruik te kunnen maken van de financiële ondersteuning moet het lokaal bestuur minimaal: 

  • Actief een aanbod doen van competentieversterkende leerwerkplekken binnen de momentele eisen van een werkervaringsstage (= maximum 6 maanden en 32 tot 64 uur per maand) aan de GLOW-partner en deze kenbaar maken. Deze leerwerkplekken sluiten aan bij het typische klantenbestand van de werkzoekende in de gemeenschapsdienst en zijn additioneel in aantal aan de werkplekken die door het lokaal bestuur worden aangeboden in andere maatregelen op de werkvloer bij lokale besturen, vzw’s en onderwijsinstellingen.
  • Een plan van aanpak ontwikkelen om de match te maken inclusief werkafspraken voor elke leerwerkplek, om het typisch klantenbestand werkzoekenden met een grote afstand dat door de GLOW-partner wordt aangereikt, in te schakelen binnen gemeenschapsdiensten en hen zo mee te ondersteunen richting arbeidsmarkt.
  • Mentoren (interne leerwerkplekbegeleiders) opleiden binnen het personeelsbestand van het lokaal bestuur.

Deze leerwerkplekken kunnen zich naast bij lokale besturen, ook bij vzw’s en onderwijsinstellingen bevinden. Het indienen van een projectvoorstel is voorbehouden voor een individueel Vlaams lokaal bestuur.

Het aantal leerwerkplekken en het aantal opgeleide mentoren bepaalt de hoogte van de financiële ondersteuning (ieder lokaal bestuur kan slechts 1 lump sum aanvragen). De gevraagde lump sum is enkel afhankelijk van het ambitieniveau van het lokaal bestuur, niet van de grootte (bv. een kleine gemeente kan ook large of extra large aanvragen indien dit de ambitie is): 

  Aantal leerwerkplekken Minimum aantal opgeleide mentoren Lump sum
Small 3 1 € 7.396,84
Medium 6 2 € 14.793,69
Large 18 6 € 44.381,06
Extra large 39 13 € 96.158,96

De subsidiabele kosten worden gefinancierd met Europese REACT-EU-middelen. Deze behoeven geen cofinanciering.

Meer informatie vindt u op de website van Europa WSE: https://www.europawse.be/praktische-info/openstaande-oproepen/opstart-gemeenschapsdienst-lokale-besturen of in de Subsidiemanager app.

Deel dit nieuwtje