Terug naar overzicht

Oproep volkstuinen 2022

Context

Volkstuinen spelen traditioneel een belangrijke rol in het leven van mensen die willen moestuinieren, maar zelf over weinig buitenruimte beschikken. De laatste 20 jaar is de typische volkstuin geëvolueerd naar verschillende volkstuinconcepten gedragen door lokale partnerschappen. Op buurtniveau functioneren volkstuinen als plaatsen voor ontmoeting, lokaal ge(t)deeld voedsel, leren over gezonde bodems, nieuwe teelten of voedselverwerking en natuurlijke buitenbeleving. Volkstuinen sluiten commerciële activiteiten uit en zijn ook niet bedoeld om er te overnachten. De verschillende functies dragen bij aan een gezonde leefstijl en mentaal welzijn door fysiek actief te zijn. 

Visie

De oproep volkstuinen richt zich op lokale en collectieve noden van buurtbewoners die:

 • Zelf voedsel willen produceren; 
 • Ontmoeting en samenwerking bevorderen; 
 • Actief inspelen op het verbeteren van de mentale en fysieke gezondheid. 

De volkstuin brengt buurtbewoners samen rond zelf geteelde voeding of gewassen. De noden en behoeften van de buurt bepalen mee het concept van de volkstuin en de samenwerking met de lokale gemeenschap, de partners en het lokale beleid. De bereidheid tot samenwerking is een uitgangspunt. 

Voor deze projectoproep wordt de term ‘volkstuin’ ruim geïnterpreteerd als een plaats waar mensen samen tuinieren. Dit zijn dus niet enkel ‘klassieke’ volkstuinen, maar ook samentuinen, warme tuinen, zorgtuinen, schooltuinen, buurtmoestuinen, eetbare buurten, voedselbossen of tussenvormen. 

Doelstellingen 

Die achterliggende visie wordt geconcretiseerd in drie grote doelstellingen van de oproep, die niet los staan van elkaar. Die drie doelstellingen zijn: 

 • Kwalitatieve en ambitieuze nieuwe volkstuinen realiseren;
 • De kwaliteit en de ambitie van bestaande volkstuinen verbeteren;
 • Lokale partnerschappen ondersteunen die: 
  • Voedsel, gewassen en/of dieren op een duurzame manier telen en circulariteit stimuleren;
  • Een ruimtelijke inbedding in het landschap en een inbedding in de buurt helpen te realiseren;
  • Leren van elkaar, elkaar inspireren en zich laten begeleiden. 

Voorwaarden

De projectaanvrager kan enkel behoren tot één van onderstaande categorieën:

 • Gemeenten, gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, OCMW’s en verzelfstandigde agentschappen van het OCMW;
 • Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s);
 • (Erkende) coöperatieve vennootschappen erkend als sociale onderneming;
 • Stichtingen;
 • Publiekrechtelijke rechtspersonen

De subsidie voor een volkstuinproject bedraagt maximaal 75% van de totale kostprijs van het project, met een maximum van 20.000,00 euro subsidie voor de volledige projectperiode.

De aanvraag moet uiterlijk op 30/09/2022 ingediend worden bij de Vlaamse Landmaatschappij.

Deel dit nieuwtje