Terug naar overzicht

Subsidies Ruimtelijke uitvoeringsplannen wijzigen

De Vlaamse Regering heeft besloten de huidige subsidieregelgeving met betrekking tot de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) dusdanig aan te passen dat deze meer in lijn ligt met het huidig beleid. Dit beleid beoogt het vrijwaren van de open ruimte en het afremmen van ruimte-inname. Concreet betekent dit dat volgende voorstellen niet meer zullen worden gesubsidieerd:

  • Sectorale plannen voor ‘zonevreemde bedrijven’
  • Sectorale plannen voor ‘zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie-, en jeugdactiviteiten
  • Plannen die leiden tot bijkomend woongebied
  • Plannen die leiden tot nieuwe lokale bedrijventerreinen

Wel blijft het mogelijk om voor plannen met betrekking tot het inrichten van open ruimtes, het herinrichten van bestaande woongebieden en het herinrichten van bestaande bedrijventerreinen subsidies aan te vragen.

Het voorstel tot aanpassing ligt momenteel bij de Raad van State voor advies. Daarna wordt deze voorgelegd aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring. Nadat de aanpassingen voor 10 dagen zijn opgenomen in het Belgisch Staatsblad, kan er geen beroep meer worden gedaan op de hierboven genoemde subsidievoorstellen. Tot die tijd blijft de oude regelgeving van kracht.

Voor verdere uitleg:

Deel dit nieuwtje