Terug naar overzicht

Top 5 subsidies om aan te vragen tijdens de zomer

Kent u tijdens de zomer eindelijk wat rustigere momenten? Misschien is dit wel het ideale moment om werk te maken van een subsidieaanvraag. Hieronder lijsten we graag enkele oproepen op waarvan de deadline nog in de zomer valt en de subsidieaanvraag met andere woorden kan afgerond worden vóór de najaarsdrukte. 

Alle informatie omtrent onderstaande oproepen is ook te vinden in de Subsidiemanager app!

1. Projectoproep Groen-Blauwe Parels

De subsidie is bedoeld voor projecten die als doelstelling hebben om ontharding en groen-blauwe inrichting van de bebouwde omgeving te realiseren. Met groen-blauwe inrichting wordt gedoeld op waterpartijen, planten, struiken en bomen met aandacht voor biodiversiteit, inheemse of streekeigen en bestuiversvriendelijke beplanting en een doordachte aanpak voor het beheer ervan. Ook moet er veel aandacht gaan naar watercaptatie en -infiltratie die bij voorkeur via natuurgebaseerde oplossingen wordt gerealiseerd. De deelnemers moeten ook bekijken of ze de nieuwe natuur die ze gaan aanleggen kunnen verbinden met reeds bestaande natuur rond het terrein. Waar mogelijk moeten groen-blauwe verbindingen worden nagestreefd in het project.

De subsidie kan tot 75 % van de kosten dekken en bedraagt minimaal € 150.000 en maximaal € 245.000 per project.

Indienen kan uiterlijk tot 8 augustus 2022.

Meer info: https://omgeving.vlaanderen.be/oproep-groenblauwe-parels.  

2. Projectoproep 2.0 Groen-blauwe dooradering in de bebouwde ruimte (2022)

Deze oproep is op zoek naar projecten die op een structurele manier een antwoord bieden aan de water- en droogteproblematiek. Dit via ruimtelijke projecten die focussen op groen-blauwe dooradering die verder gaan dan de reguliere aanpak om te ontharden en zich aan te passen aan de klimaatverandering. De oproep voor quick-win projecten heeft als doel om de bebouwde ruimte in Vlaanderen klimaatbestendiger in te richten en de verharding in het Vlaamse Gewest op een kwalitatieve manier te laten afnemen via aspecten van ontharden, infiltreren en vergroenen, openleggen en heraanleg van waterlopen, ruimte creatie voor water en door het verstevigen van groen-blauwe dooradering. De oproep wenst daarnaast groen-blauwe dooradering in het reguliere beleid van de lokale besturen te laten verankeren en de begunstigden een ambassadeursrol naar andere gemeenten te laten opnemen.

De subsidie kan tot 70 % van de kosten dekken en en bedraagt minimaal € 200.000 per quick-win en maximaal € 600.000 in totaal.

Indienen kan uiterlijk tot 8 augustus 2022.

Meer info: https://omgeving.vlaanderen.be/oproep-20-naar-steden-en-gemeenten-dien-een-groenblauw-dooraderingsproject-in.  

3. Natuur in je buurt

'Natuur in je Buurt' gaat voor meer en betere natuur dicht bij de mensen. Parken en tuinen, stadsbossen, volkstuinen, maar ook straten en pleinen, bedrijventerreinen, begraafplaatsen en gebouwen kunnen voor meer natuur in steden en gemeenten zorgen. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) ondersteunt met deze oproep steden en gemeenten bij hun vernieuwend, creatief groenproject. De projectoproep Natuur in je Buurt wil projecten ondersteunen die, door middel van natuurontwikkeling of door de aanleg van natuurelementen, zowel tegemoet komen aan een duidelijke maatschappelijke nood, als bijdragen aan een robuuste en veerkrachtige Vlaamse natuur zodat ook onze biodiversiteit ondersteund wordt.

Er kunnen twee types projectvoorstellen ingediend worden:

  • Een projectvoorstel type A vraagt een financiering groter dan € 15.000. Natuur in je Buurt financiert 75 % van de goedgekeurde projectbegroting met een maximum van € 100.000.
  • Een projectvoorstel type B vraagt een financiering groter dan of gelijk aan € 3.000. Natuur in je Buurt financiert 75 % van de goedgekeurde projectbegroting met een maximum van € 15.000.

Meer info: https://natuurenbos.vlaanderen.be/subsidies/subsidies-inrichting-van-natuur/projectoproep-natuur-je-buurt.

4. Projectoproep E-INCLUSION FOR BELGIUM – OCMW 2022

Het doel van deze projectoproep is OCMW-projecten te selecteren die acties lanceren of verderzetten inzake duurzame digitale inclusie op Belgisch grondgebied. Er wordt gezocht naar projecten die werken rond één en/of beide van volgende uitdagingen: wegwerken van ongelijkheden op het gebied van digitale vaardigheden en/of wegwerken van ongelijkheden bij het gebruik van essentiële diensten. De doelgroep van het project “E-INCLUSION FOR BELGIUM” bestaat uit personen die zich in een situatie van digitale kwetsbaarheid in België bevinden zoals vermeld in de Barometer van digitale inclusie van de Koning Boudewijnstichting en het rapport van de VUB. 

Er wordt gewerkt met clusters, die een maximumbedrag toegeschreven krijgen: 

  1. Klein OCMW project (10-15 duizend inwoners): € 60.000
  2. Middelgroot OCMW project (15-50 duizend inwoners):  60.000 - € 120.000
  3. Groot OCMW project (50-150 duizend inwoners): € 60.000 - € 250.000
  4. Groot of grootstedelijk OCMW project (vanaf 150 duizend inwoners):  60.000 - € 400.000

Indienen kan uiterlijk tot 15 augustus 2022.

Meer info: https://www.mi-is.be/nl/subsidies-projectoproepen/projectoproep-e-inclusion-belgium-ocmw-2022.

5. Federale prijs armoedebestrijding: digitale inclusie (2022)

Wil u het over een andere boeg gooien? Dan hebben we voor u eens geen subsidie in petto maar wel een prijs die u een aardig bedrag kan opleveren!

Deze jaarlijkse federale armoedeprijs staat in 2022 in het licht van digitale inclusie. Het is gericht op organisaties die acties en projecten hebben uitgevoerd in het kader van digitale insluiting van personen in moeilijke situaties. 

3 kandidaten hebben recht op een prijs van 10.000

Indienen kan uiterlijk tot 5 september 2022.

Meer info: https://prixpauvrete.be/

Deel dit nieuwtje