Terug naar overzicht

‘Sportsubsidies’ of ‘Subsidies & Sportbeleid’?

Subsidiemanager illustreert dat project- en themasubsidies in diverse vormen bestaan. De meest voor de hand liggende zijn bijvoorbeeld de Vlaamse subsidies voor bovenlokale sportinfrastructuur, maar ook in de minder voor de hand liggende oproepen, zoals ‘leefbuurten’ of ‘veerkrachtige steden na corona’ kan sport worden ingeschreven. Daarnaast verscheen 25 maart de nieuwe programmagids 2021-2027 voor Erasmus+, waar u meer over kan lezen in dit artikel.

Bent u dus op zoek naar sportsubsidies, heeft u interesse in subsidies die raakvlakken kunnen hebben met sportbeleid of wilt u inzetten op een weldoordachte strategie om uw lokaal (sport)beleid vorm te geven? Neem dan op 27/04/2021 deel aan ons gratis webinar ‘subsidies voor sport toegelicht’ (exclusief voor Subsidiemanager-klanten) en ga in dialoog met experten en lokale besturen.

Ter voorbereiding kunt u tegen 10/04/2021 uw vragen insturen naar helpdesk@subsidiemanager.be en geven wij u alvast vijf voorzetten om te scoren:

  1. Kijk en denk breed

Denkt u aan ‘sportinfrastructuur’ of … aan ‘ruimte om te sporten’? Bij die laatste visie biedt bijvoorbeeld herbestemming van kerken mogelijkheden. Denkt u aan jeugdsporttrainers of aan jongeren die vrijwilliger zijn? Al gedacht aan uitwisselingstrajecten voor jongeren in Europa via JINT?

  1. Ga het gesprek aan met uw collega’s

Een eerste eenvoudige stap. Door dialoog leert u mekaars taal kennen. Weten andere diensten dat sportbeleid ook bewegen of buurtsport is? Kent u als sportambtenaar de uitdagingen van (dorps-)kernversterking (beweegvriendelijke elementen) of van het duurzaamheidsbeleid (infrastructuur van sportclubs)?

  1. Grote subsidies ook voor ‘kleine’ gemeenten

Het nieuwe subsidieprogramma van de EU is concreet. Opmerkelijk is dat er meer differentiatie mogelijk is, bij kleine samenwerkingen minder partners nodig zijn én aandacht is voor administratieve vereenvoudiging. Specifiek is er Erasmus+ sport, maar ook binnen andere programma’s zijn er linken met sport: jeugd (learning mobility), Interreg etc. Projecten in Herselt (Vrijetijdscentrum De Mixx), Maldegem (Zwembad), Ronse (uitwisseling jongerenbegeleiders) of Bonheiden (fietsinfrastructuur) tonen aan dat hier concrete mogelijkheden liggen.

  1. Troeven van sport

Zet de troeven van sport in om bij te dragen aan de doelstellingen van andere beleidsdomeinen of denk in termen van het versterken van uw randvoorwaarden voor sterk sportbeleid. Denk aan groenvoorzieningen, sociale inclusie van vrijwilligers, energetische renovatie van infrastructuur, mobiliteit…

  1. Samenwerken

Subsidieprojecten? Dat is samenwerking! Minimaal tussen de subsidieverlener en het lokaal bestuur. Kijk door de bril van een ‘gedeelde’ ambitie die de bedoeling van de subsidieverlener vertaalt naar de lokale behoeften. Samenwerking tussen verschillende diensten of met regionale actoren, zoals regionale landschappen of streekintercommunales, zorgt voor meer expertise én vooral een bredere manier van kijken en invulling geven aan subsidiemogelijkheden.

Deel dit nieuwtje