Terug naar overzicht

Eén miljoen euro voor opwaardering Zeebrugge via wijkverbeteringscontract: samenwerking als basis voor een goed dossier

Interview met Karel Masureel, gebiedscoördinator Zeebrugge

Eind 2021 vernam Zeebrugge dat zij een subsidie van bijna een miljoen euro krijgt voor de opwaardering van de gemeente. Via een wijkverbeteringscontract willen ze met concrete acties de Zeebruggenaren beter ondersteunen en hun leefomgeving verbeteren. Karel Masureel, gebiedscoördinator van Zeebrugge en trekker van dit project, geeft u graag een inkijk in hun aanpak.

 

Subsidiemanager: Kan je je functie binnen Zeebrugge kort even schetsen?

Karel Masureel: Ik ben sinds april 2021 aan de slag als gebiedscoördinator in Zeebrugge, een samenwerking tussen het stadsbestuur, de haven en het Vlaams Gewest. In Zeebrugge zijn heel veel actoren actief: de Stad leidt verschillende projecten, het Vlaams Gewest ook waarvan de grootste de realisatie van de nieuwe zeesluis is, AWV beheert de Kustlaan, De Lijn is actief met de kusttram, het MDK zal de stormvloedkering realiseren etc. Deze partijen stonden volop achter het feit dat er één iemand werd aangesteld als aanspreekpunt voor de leefbaarheid in het gebied, specifiek rond de geplande projecten.

In het kader van de revitalisering werd in 2017 al een studie opgemaakt omdat er wel een aantal uitdagingen zijn. Zo heb je de haven die zich heel dicht bij de woningen bevindt, is er werk aan de winkel op het vlak van verkeersleefbaarheid en heeft Zeebrugge veel troeven die nog niet ten volle benut worden. Tegelijk is er de groei van de haven, nodig voor de economie, die hand in hand moet gaan met de leefbaarheid van Zeebrugge. Vanuit die optiek hebben de drie partners dus de handen in elkaar geslagen om één aanspreekpunt daarrond aan te stellen. Ook goed om mee te geven: die functie is verankerd in het complexe project van de nieuwe zeesluis. Ik ben er het aanspreekpunt op vlak van leefbaarheid voor de bewoners, stakeholders, bedrijven, ondernemers. Een gebiedscoördinator moet ook een actieplan op poten zetten om de revitalisering en leefbaarheid verder vorm te geven.

Je hebt in Zeebrugge heel wat troeven: het grote strand, de pittoreske jachthaven, het mooie Visserkruis maar dat wordt doorsneden door grote verkeersassen, sluizen en wegenis. De Kustlaan heeft een zeer groot profiel. Veel mensen associëren daarom Zeebrugge eerder met haven en industrie, terwijl er wel heel wat mogelijkheden zijn om hier een leuke tijd te beleven.

 

Subsidiemanager: Waarom heb je specifiek ingezet op het wijkverbeteringscontract?

Karel Masureel: Zeebrugge heeft een aantal uitdagingen. Je hebt eerst en vooral de uitdaging rond de haven. Het dorp is ontstaan door de haven. Die historiek is belangrijk. De haven is doorheen de tijd alleen maar uitgebreid en zo is Zeebrugge volledig omsloten door havengebied. Daarnaast zijn er nog een aantal andere aandachtspunten zoals verhoogde kansarmoede indicatoren, transmigratie, infrastructuur (grijze perceptie) en het creëren van leuke plekken voor de buurt. Het is dus een vrij complex gegeven om hier aan de slag te gaan.

Het wijkverbeteringscontract was een ideale aanleiding om op deze brede uitdagingen in te zetten. De oproep is gelanceerd door het ABB, team stedenbeleid, met de specifieke doelstelling om wijken aan te pakken waarbij de problematiek niet toe te wijzen is aan één iets. Ze noemen het dan ook beleidsoverschrijdende problematieken die niet eenvoudig op te lossen zijn. Er zijn 5 projectonderdelen waarop we inzetten: toegankelijke en inclusieve dienstverlening, duurzame en veilige wijkmobiliteit en verbindende infrastructuur, aantrekkelijke wijkinfrastructuur, organisatie en ondersteuning van verbindende activiteiten en Zeebrugge verbinden met de klimaattoekomst: lokale energiegemeenschap en klimaatwijk.

80% van de middelen komt uit subsidiëring en 20% komt uit cofinanciering (niet alleen van de Stad, maar ook van de haven en vanuit Vlaanderen (MOW)). Dit dossier heeft een enorme meerwaarde omdat het zowel gedragen is door de Stad en de haven als het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Het bouwt verder op die revitaliseringstudie. Die studie vormt een zeer goede onderbouwing om het wijkverbeteringscontract te motiveren. Die studie is uitgevoerd door Stad Brugge met ondersteuning van het team stedenbeleid van Vlaanderen.

Het dossier bouwt trouwens ook verder op een eerder subsidiedossier: buurtgericht netwerk. Dat had de ambitie om gedurende drie jaar diensten, mensen en actoren samen te brengen en van daaruit op drie domeinen (maatschappelijke dienstverlening, infrastructuur en vrije tijd) te werken. Dat was een kleiner project dat in 2022 afloopt. Dat kan nu verder gezet worden met het wijkverbeteringscontract. Dit lag ook mee aan de basis van de aanvraag. Nu kunnen we er dieper op ingaan en kunnen we breder werken.

 

Subsidiemanager: Om samen te vatten: de revitaliseringstudie kwam er in 2017, daarna kwam het buurtgericht netwerk. Wat zorgde ervoor dat je dan besliste om nóg een stap verder te gaan en in te dienen op het wijkverbeteringscontract?

Karel Masureel: Voor mij is het belangrijk om de subsidie niet aan te vragen omwille van de subsidie maar omwille van een effectieve nood. Die was er in Zeebrugge. Het studiewerk dat vooraf ging toonde dat aan. Toen deze subsidie gelanceerd werd zagen we meteen de match tussen het doel van de oproep en onze uitdaging. Eén van de aandachtspunten in de oproep was dat het project als voorbeeld gebruikt zou kunnen worden voor andere lokale besturen. Daarom stellen we ons project graag voor, want je kan die voorbeeldrol alleen maar spelen als het bij andere diensten en besturen bekend is wat je doet.

Subsidiemanager: Hoe heb je het schrijven van het dossier aangepakt?

Karel Masureel: Verschillende diensten hebben meegewerkt aan het dossier zoals het OCMW en Mintus die zeer goed op de hoogte zijn van het sociale landschap. Ze weten heel goed wat nodig is voor projectonderdeel 1 (toegankelijke en inclusieve dienstverlening). Mintus was dus een belangrijke partner bij het schrijven het dossier. De dienst openbaar domein was er voor het luik rond leuke plekken. De diensten mobiliteit en sport & jeugd werden ook betrokken.

Ik heb vooral gekeken naar de selectiecriteria van de oproep. Hoe je het draait of keert, er kruipt wel wat werk in zo’n aanvraag. Als de selectiecriteria van de subsidie onhaalbaar lijken in functie van het project dat je wil realiseren, dan begin je er beter niet aan.

Daarnaast is het belangrijk dat het project gedragen wordt binnen het lokaal bestuur. Je mag (als projectcoördinator) niet zelf vanuit je ivoren toren gaan handelen. Ik ben nu wel gebiedscoördinator maar ik ben geen specialist in mobiliteit of maatschappelijk werker. De taak van een coördinator bestaat erin om de juiste mensen op tijd samen te brengen en de aanvraag te coördineren. Je houdt deadlines in de gaten en behoudt de focus. Je bent als het ware een gangmaker.

Het is ook belangrijk dat je goed motiveert waarom je inzet op die bepaalde subsidie. Er moet een duidelijke inhoudelijke link zijn tussen de projectoproep en jouw insteek. Het hielp ook dat het team stedenbeleid de situatie in Zeebrugge kent.

Met de steun van de Stad, de haven en het departement MOW, is er een breed draagvlak om dat dossier te doen slagen. Elke partner draagt financieel bij waardoor je aantoont dat het dossier vanuit diverse hoeken ondersteund wordt.  

 

Subsidiemanager: Heb je voor het schrijven beroep gedaan op externe partners of heb je je enkel gebaseerd op de input van interne specialisten?

Karel Masureel: We hebben het zelf gedaan. Met wat gezond verstand kan je hier zeker zelf op inzetten. Als je met de juiste verwachtingen naar het dossier kijkt en ervoor zorgt dat de uitdaging die voorligt overeenkomt met de oproep kan je ver geraken. Het inhoudelijke primeert. Het is wel een uitdaging om je bijvoorbeeld te houden aan het aantal woorden dat je maar mag gebruiken. Je wil graag uitgebreid motiveren maar het is een kunst om gevat de vragen te beantwoorden. Zorg er ook voor dat je niet in herhaling valt. Collega Tineke Vandewalle van de cel lokaal sociaal beleid heeft zeer belangrijk werk gedaan om de teksten scherp te stellen en na te gaan of ons voorstel een antwoord is op de vragen van de oproep. Dat is het schoolvoorbeeld van een mooi teamwerk. Goed werk doe je samen! Voorzie ook voldoende tijd om de aanvraag visueel te ondersteunen met foto’s, tabellen of illustraties. Ook grammaticaal moet het natuurlijk goed zitten.

Subsidiemanager: Hoelang heb je moeten wachten op de goedkeuring van het dossier?

Karel Masureel: We moesten 13 juli 2021 indienen en het resultaat kregen we op 18 december 2021. Er zat daar een hele lange periode tussen. Het project startte op 1 januari 2022. In ons project zitten er 2 aanwervingen van nieuwe personeelsleden dus op volle kracht starten op 1 januari is onhaalbaar, gelukkig loopt de subsidie over vier jaar en zijn we goed voorbereid.

Subsidiemanager: Wat zijn nu de volgende stappen?

Karel Masureel: We hebben de groep die eraan meegewerkt heeft ondertussen nog eens samengebracht om het nieuws bekend te maken en om inderdaad de volgende stappen te bespreken. Nu volgen er enkele praktische zaken zoals het dossier ter kennisgeving voorleggen aan het stadsbestuur, de aanwervingen en het opstellen van een overeenkomst tussen de Stad, de haven en Vlaanderen om de cofinanciering vast te leggen.

Subsidiemanager: Bedankt om ons mee te nemen in dit verhaal. We wensen jou en Zeebrugge veel succes met de uitrol van het wijkverbeteringscontract.

 

 

Heeft u nog vragen met betrekking tot dit subsidiedossier? Contacteer Karel Masureel voor meer informatie.

050 475 465 / 0473 31 44 03

Karel.masureel@brugge.be

 

 

Wil u ook graag uw case in de kijker zetten?

Laat het ons weten

Deel dit nieuwtje